Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Tι ισχύει για τις απουσίες.Η εγκύκλιος για την εγραφή των μαθητών στα μουσικά σχολεία.


Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών. (Π.Δ.485/1983 ΦΕΚ 184 άρθρο 3)
1.
κηδεμόνας του
μαθητών τμήματος ή τάξεως
συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις
Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των, αφού ενημερώσει τον Δ/ντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής(24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες,
είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή
στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από
, η οποία1 έως 5 κάθε μήνα που προηγήθηκε και από
15
κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του
μαθητή
2.
κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση
του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή
επιστολή της παρ
ή όχι στο Σχολείου και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα
3.
περισσότερο από δύο μέρες
βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο
έως 20 Μάη για το πρώτο 15/θήμερο του ίδιου μήνα. Με την παραπάνω επιστολή ο.Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. Η.1 αποστέλλεται στον κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευσή του.Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το,
βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή
οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού
ασθένειας
αντίστοιχες απουσίες
υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό
και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως
, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο
(2)
ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά
δέκα μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο
κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών
για όλο το έτος
4.
παραγράφου δε δεσμεύουν το Σύλλογο
στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή
5.
ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και. Με τον τρόπο αυτό ο(10) αθροιστικά.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή.Σε καμιά περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:
α
ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου
την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος
λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν
δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς
λόγους
και άλλες κάθε Σχολείου
) `Οταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για, κατά την κρίση του Συλλόγου, να, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές.
β
του Γραφείου Μέσης εκπαίδευσης
6.
διατάξεις του άρθρου αυτού
της φοίτησης κάθε μαθητή
) `Οταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.Οι δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις, αθροίζονται και λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του Π.Δ/τος.
Γι
Λύκεια και τα Γυμνάσια και κάθε διμήνου για τα Τεχνικά και Επαγγελματικά Λύκεια
` αυτές τις απουσίες συντάσσεται αμέσως μετά την λήξη κάθε τριμήνου (για τα Γενικά)
ειδική πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων
7. `
μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμο εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο
.Οπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται ο κηδεμόνας του μαθητή, νοείται ο πατέρας ή η,
προκειμένου μόνο περί μαθητών που δεν έχουν συμπληρώσει το
τους εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών
τους
18ο έτος της ηλικίας.
Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το
προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση των απουσιών τους
18ο έτος της ηλικίας τους εκπληρώνουν.
μαθητών
Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση(Π.Δ. 86/2001 άρθρο 35)
1.
Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως
επαρκής ή ανεπαρκής
διάρκεια του διδακτικού έτους
τα μαθήματα
2.
Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα.Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
α
έτος
τους
) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής.
β
) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114),
από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα
ασθένεια που βεβαιώνεται
(50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.485/83 (ΦΕΚ 184
τ
του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα
πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις
όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα
σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική
προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της
προφορικής βαθμολογίας
.Α΄). Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη(115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι(50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται, και η επίδοσή του. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην(Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο.
των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο
διδασκόμενων μαθημάτων
του κοσμιωτάτη
, διαιρούμενο με τον αριθμό των, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή.
γ
294/1980.
3.
στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου
4.
) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ.Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά.Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50)
απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
5.
επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη
.Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να.

Η εγκύκλιος για την εγγραφή των μαθητών σε μουσικά σχολεία.
http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/moysika/1260-diadikasia-eggrafi-epilogi-mousika-gymnasia.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου